money

היטלי השבחה

אחד התחומים שבהם אנחנו מטפלים לא מעט. בערך מוסף הפעם נציג כמה מההצלחות שלנו בתחום, שבהן לאחר התערבות וערעור שהגשנו הצלחנו להפחית משמעותית את השומה.

בדרך כלל אנחנו נכנסים לתמונה כשבעל הנכס מקבל שומה להיטל השבחה מהועדה המקומית ושוכר את שרותינו על מנת לבדוק אם השומה ראויה או שניתן לערער עליה ולהפחית אותה. 

מודיעין תחילה

תכנית מתאר מד/מק/43  שאושרה באוגוסט 2018.

מטרת התכנית היא התאמת מבני מגורים קיימים לצרכי התושבים והיא מאפשרת לבצע הרחבות ותוספות בניה בהתאם. בין השאר: הרחבה בדירות גן, סגירת מרפסות, חפירת מרתפים וכו'.

בתכנית הזאת תשלום היטל ההשבחה מתבצע כשמוציאים היתר בניה בהתאם לזכויות המוגדרות בה, ולא בעת מכירה, כפי שנדרש במרבית המקרים. 

נכס ברחוב יצחק רבין

השורה התחתונה
הפחתנו את שומת היטל ההשבחה בגין פתיחת חלל  מ-245 אלף שקלים ל- 75 אלף שקלים בלבד. 

בעל הנכס פתח חלל כלוא והשמיש אותו. שומת היטל ההשבחה שהיה עליו לשלם הגיעה ל-245 אלף שקלים. הטענות שהעלנו היו שמדובר במרתף, וכן טענו לשוליות : לא כל מטר ביחידת  דיור, עלותו ושוויו כשל המטרים הקודמים לו. אין לחשב ערך מטר ראשון לערך מטר אחרון. מרבית טענותינו התקבלו והשומה נקבעה לכשלושים אחוזים בלבד מהשומה הראשונית. 

שכונת אבני חן

השורה התחתונה
הפחתנו את שומת היטל ההשבחה בכ- 30 אחוזים 

3 דופלקסים ביקשו יחד היתר לתוספת בנייה. השמאית המכריעה הפעם קיבלה את טענותינו לגבי שיטת החישוב וכן טענות רבות נוספות בהן גם עלויות התאמה. כאמור הגענו לירידה של 30 אחוז בשומה.

שכונת משואה

תוספת מרתף לקוטג' צמוד קרקע  

השורה התחתונה
הפחתנו את שומת היטל ההשבחה מכ-160 אלף שקלים לכ-50 אלף בלבד.

עכשיו לשוהם

במקרה הזה מדובר על אפשרות לפצל יחידות דיור (תיקון 117 -הוראת שעה של הממשלה בנסיון להתגבר על מצוקת הדיור והמחירים הגבוהים). ניתן לפצל יחידה מתוך הבית לטובת השכרה או למגורי קרוב. בשוהם נקבע שניתן לפצל 600 יחידות.

השורה התחתונה 
הפחתנו את שומת היטל ההשבחה בכ-70 אחוזים. התחלנו עם יותר מ-200 אלף, וסיימנו עם 70 אלף.

נציין שבשוהם שווי מ"ר מבונה על פי העירייה נמוך יותר מאשר במודיעין, למרות ששוהם נחשבת ליישוב יקר יותר. 

בעל הנכס שפנה אלינו ביקש לפצל מרתף בבית צמוד קרקע, כשחלק מהשטח שימש את הבית כמחסן. היינו המקרה השלישי בעיר. בשניים הראשונים ביקשו לפצל את הקומה הראשונה ליחידה נפרדת.

הועדה המקומית בשוהם חישבה את השומה בשני מהלכים: חישוב על החלפת ההגדרה משטח שרות לשטח עיקרי, ואחר כך חישוב על הפיצול, והכל בשיטת היוון הכנסות.

עיקר הטענה שלנו היתה שיש כאן חיוב כפול. השמאי המכריע לא קיבל את שיטת היוון ההכנסות אלא הלך ובדק מה שווי הבית, ומה היה השווי אילו היה חדש וקבע את השומה בשיטת המקדמים.

כאמור, בתום התהליך הגענו להפחתה של כ-70 אחוזים בסכום לתשלום, חסכון של כמאה ושלושים אלף שקלים.